zoek

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1        Definities en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Gimsel Academy en Deelnemers aan een door Gimsel Academy aangeboden product (cursus/workshop/(Beroeps-)opleiding).

1.2 Ongeldigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en verplicht partijen om de bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die inhoudelijk en wat betreft strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige bepaling.

1.3 Deelnemer aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden van Gimsel Academy door inschrijving. Algemene voorwaarden van Deelnemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

 

2        Deelname

2.1 Inschrijving voor een cursus/workshop/(Beroeps)opleiding geschiedt online of door het insturen van het daartoe beschikbaar gestelde inschrijfformulier (gimselacademy.nl).

2.2 Een inschrijving kan pas tot deelname aan een product en een overeenkomst tussen Gimsel Academy en Deelnemer leiden wanneer Gimsel Academy de deelname naar aanleiding van de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. Gimsel Academy is gerechtigd om bevestiging van deelname te weigeren, onder meer wanneer de:
– Deelnemer niet tijdig heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
– Inschrijving later is ontvangen dan twee weken voor de aanvang van het product.
– Inschrijving voor het product Beroepsopleiding later is ontvangen dan drie jaren nadat de voorafgaande opleiding met succes is afgerond.
– Deelnemer nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en/of niet beschikt over een Havodiploma.

2.3     Deelname vindt fysiek plaats bij Gimsel Academy of online.

 

3        Betaling

3.1 Na bevestiging van de deelname aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur en/of een bevestiging van inschrijving met daarin de betalingsvoorwaarden en het te betalen bedrag als deze niet reeds is voldaan.

3.2 Betaling dient te geschieden conform de op de factuur aangegeven wijze en uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus/workshop/(Beroeps)opleiding.

3.3 Deelnemer is vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de algehele voldoening over openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd en voorts alle kosten die Gimsel Academy noodzakelijk en redelijk zal maken om het verschuldigde te innen bij Deelnemer met een minimum van € 100,-.

3.4 Gimsel Academy heeft het recht om levering van het product tijdelijk op te schorten en/of Deelnemer van deelname uit te sluiten bij een betalingsachterstand, onverminderd het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

 

4        Beëindiging deelname

4.1 Partijen kunnen deelname tussentijds bij aangetekende brief van die strekking opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tussentijdse opzegging leidt niet tot schadeplichtigheid van of restitutie door Gimsel Academy.

4.2 Gimsel Academy kan de deelname tevens direct beëindigen middels een schriftelijke opzegging in het geval:

  • De termijn waarvoor het product waarvoor is ingeschreven (opleidingsduur) is verstreken;
  • Deelnemer is overleden;
  • Deelnemer meer dan drie lesmomenten of in het kader daarvan verstrekte (huiswerk)opdrachten heeft gemist en/of niet tijdig heeft ingeleverd. Gimsel Academy is niet verplicht om inhaalkansen aan te bieden.

 

5 Annulering en restitutie

5.1 Annulering van deelname dient tijdig en schriftelijk te geschieden.

5.2 Annulering leidt niet tot restitutie of kwijting van de aangegane betalingsverplichting, tenzij annulering is ontvangen uiterlijk twee weken voor de aanvang van het product. In dat geval blijft de Deelnemer 20% van de totale kosten van het product aan Gimsel Academy verschuldigd.

 

6 Lesdagen / tijdstippen

6.1 Gimsel Academy is gerechtigd om een lesdag, lestijdstip of de gehele cursus/workshop/(Beroeps-)opleiding tot zes dagen voor de aanvang ervan te annuleren of te wijzigen. Wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid van of restitutie door Gimsel Academy.

 

7        Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 De aansprakelijkheid van Gimsel Academy is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst door Gimsel Academy. Onder directe schade wordt verstaan de gemaakte noodzakelijke en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte noodzakelijke en redelijke kosten om de prestatie van aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de noodzakelijk gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de door Deelnemer aan Gimsel Academy verrichte betalingen. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming. De in deze bepaling opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gimsel Academy. Deze bepaling geldt ook voor de buitencontractuele aansprakelijkheid van Gimsel Academy.

7.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal Gimsel Academy niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van overmacht. Hieronder wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Gimsel Academy waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet mogelijk is. Hieronder valt tevens de niet-nakoming door derden, ziekte van medewerkers of opdrachtnemers van Gimsel Academy, ongewone weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, storingen in de systemen van Gimsel Academy of derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

7.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.4 Gimsel Academy sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van de producten van Gimsel Academy.

 

8        Online

8.1      Wanneer (een deel van) het product online (al dan niet via Maatos, ons online platform(*)) wordt verschaft, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Deelnemer is verplicht om instructies van Gimsel Academy direct op te volgen.
  2. Gimsel Academy is te allen tijde gerechtigd om content van Deelnemer te verwijderen en Deelnemer verdere toegang tot het product, al dan niet tijdelijk, te ontzeggen, zonder daardoor schadeplichtig jegens Deelnemer te zijn. Opschorting en/of ontzegging van toegang laten iedere betalingsverplichting van Deelnemer aan Gimsel Academy onverlet.
  3. Gimsel Academy is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer als gevolg van gebruik door Gimsel Academy van informatie in verband met het verstrekte product. Gimsel Academy is evenmin aansprakelijk voor verlies van enige door Deelnemer online geplaatste content.
  4. Deelnemer vrijwaart Gimsel Academy voor schade en claims van derden in verband met door Deelnemer online gezette content, waaronder begrepen door derden als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en datalekken.
  5. Deelnemer is aansprakelijk voor schade die Gimsel Academy lijdt als gevolg van door Deelnemer online gezette content, door inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Gimsel Academy of door onbehoorlijk gebruik van of inbreuk op het product.

 

9        Toepasselijk recht en bevoegde recht

9.1     Op de rechtsverhouding tussen Gimsel Academy en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

9.2     Alle geschillen die tussen Gimsel Academy en Deelnemer mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam

 

10      Wijziging van deze algemene voorwaarden

10.1    Gimsel Academy kan de algemene voorwaarden altijd eenzijdig wijzigen.

10.2   Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn onmiddellijk bindend voor Deelnemer na schriftelijke kennisgeving ervan aan Deelnemer.

 

*Let op, de algemene voorwaarden van Maatos voorzien ook in de voorwaarden die gelden voor de Deelnemer.

Download hier de algemene voorwaarden.