zoek

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

Voor informatie over cursussen, workshops of lezingen kun je telefonisch of aan de infobalie van Gimsel terecht. Inschrijven kan via de website of schriftelijk d.m.v. een inschrijvingsformulier. Je kunt tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus / workshop / les inschrijven. Je kunt pas deelnemen aan een cursus / workshop / les nadat je inschrijving én betaling zijn ontvangen. Het afgeven van een incassomachtiging geldt als (voorlopige) betaling. Schrijf je tijdig in! Extra inschrijfformulieren kun je bij de infobalie van Gimsel verkrijgen.

BETALEN

Indien je het Gimsel Academy hebt gemachtigd om jouw cursus- / lesgeld te incasseren, ontvang je wel een bevestiging van je inschrijving, maar hoef je je geen zorgen te maken om de betaling. Gimsel Academy zal het bedrag tijdig, tenminste 2 weken vóór aanvang van de cursus / les innen. Je dient ervoor zorg te dragen dat je jouw gegevens juist en volledig hebt ingevuld en er voldoende saldo op de rekening staat. Indien je het niet eens bent met de afschrijving, heb je één maand de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te storten (storneren).
Dit ontslaat je niet van je contractuele verplichting tot betalen; zie ook onder annulering. Betaling binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus / les kan alléén contant of met PINpas aan de infobalie van Gimsel. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om het cursus- /lesgeld in 2 termijnen te voldoen. Alle in het programma vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW.

ANNULERING, KOSTEN EN RESTITUTIE

Het annuleren van een cursus / les of workshop kan uitsluitend schriftelijk. Tot één maand vóór aanvang van de cursus of workshop zijn er géén kosten aan de annulering verbonden. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt 20% administratiekosten in rekening te brengen. Voor alle annuleringen later dan twee weken vóór aanvang blijf je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Deze annuleringskosten vervallen als je iemand anders inbrengt die jouw plaats in de cursus of workshop inneemt. Of na het overleggen van een medische verklaring van een arts. Deze kan tot max. 2 maanden na afloop van de cursus/workshop in behandeling worden genomen. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving tijdens een cursus kan geen restitutie worden verleend. Als na overleg met de desbetreffende docent een cursus niet door kan gaan wegens te weinig aanmeldingen ontvang je hier zo snel mogelijk bericht over, waarna het betaalde cursusgeld wordt terugbetaald.

INFORMATIE OVER DE LESSEN

Alle door Gimsel Academy geboden lessen worden met de grootste zorgvuldigheid gegeven door ervaren docenten. Cursisten nemen op eigen initiatief deel aan deze lessen. Indien cursisten niettemin schade of letsel oplopen voor, tijdens, of na de desbetreffende gevolgde les blijft deze schade geheel voor rekening en risico van de cursist. Gimsel Academy wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake af. Het inhalen van gemiste lessen kan in het lopende seizoen waarvoor je hebt betaald bij dezelfde docent(e). Gemiste lessen kunnen dus niet doorschuiven naar een nieuw seizoen of bij een andere docent(e) in een andere serie.

www.gimselacademy.nl